De gemeenteraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Schiedam. Daarom is het belangrijk dat raadsleden in contact staan met burgers en organisaties. Zo blijven zij op de hoogte van wat er leeft in de samenleving.

Als burger van Schiedam, of als andere betrokkene, kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij het gemeentebestuur. Dat kan door direct contact op te nemen met de raadsleden. Daarnaast kunt u ook:

Beeldvormende avond

De eerste raadsbijeenkomst van de vergaderronde staat in het teken van beeldvorming. De Beeldvormende avond is een avond waarop de raads- en commissieleden hun beeld vormen over verschillende onderwerpen. Dat kunnen onderwerpen zijn die in de cyclus zitten en een extra toelichting verdienen, maar zeker ook onderwerpen die op een later moment naar de raad komen. Ook kunnen het onderwerpen zijn die door de raadsleden zelf zijn aangedragen of ontwikkelingen die voor de raad van belang zijn. De avond is dus in eerste instantie vooral bedoeld als informatieverstrekking en oriëntatie voor de raads- en commissieleden. Meestal zijn deze avonden openbaar en zijn inwoners ook welkom. Mocht er in beslotenheid over een onderwerp gesproken moeten worden, dan staat dat vermeld. Na deze avond hebben de raads- en commissieleden nog anderhalve dag om eventuele schriftelijke technische vragen te stellen. Daarmee is de beeldvormende fase afgesloten.

Speakerscorner

De Speakers’ Corner is openbaar. Een inspreker krijgt ongeveer 5 minuten de tijd voor zijn/haar presentatie. De voorzitter bewaakt de tijd. Na afloop van de presentatie kunnen er vragen worden gesteld aan de inspreker. Er kan worden ingesproken over elk gewenst onderwerp. De enige voorwaarde is dat de raad “er over gaat” (er kan dus niet worden ingesproken over onderwerpen die een collegebevoegdheid zijn). De griffie van de gemeente Schiedam kan hierin adviseren.

Insprekers kunnen niet spreken:

  • over onderwerpen waarbij sprake is van een juridisch geschil tussen een inwoner en de gemeente;
  • als sprake is van een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur (daarvoor gelden de reguliere bezwaar- en beroepsprocedures);
  • over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.

Inspreken dient met respect te gebeuren. Er is daarbij geen ruimte voor grof taalgebruik en/of aantijgingen/onheuse bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Insprekers dienen zich uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de Speakers’ Corner aan te melden bij de griffie van de gemeente Schiedam met aanduiding van het onderwerp.

De oordeelsvormende vergadering: de raadscommissie

Meningen vormen en argumenten bespreken gebeurt in de raadscommissie. De raadscommissie brengt per raadsvoorstel advies uit aan de raad of het voorstel door kan naar de raadsvergadering voor besluitvorming en of er dan nog een bespreking over nodig is (B-stuk) of dat het voorstel meteen in stemming kan worden gebracht (A-stuk of wel hamerstuk). Andere onderwerpen zijn alleen ter bespreking in de commissie. Er kan worden ingesproken over de onderwerpen die op de agenda staan (niet over de lijst met ingekomen stuken zoals brieven aan de raad). Als het aantal onderwerpen dat in de raadscommissie moet worden besproken groter is dan de beschikbare vergadertijd, kan de agendacommissie besluiten om de onderwerpen door te schuiven naar een tweede vergaderavond (meestal de dag erna).

De besluitvormende vergadering: de gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering wordt een besluit genomen over de raadsvoorstellen. Daarbij worden de stukken die nog echt een bespreking in de raad nodig hebben B-stukken genoemd en de stukken waar direct besluitvorming over plaats kan vinden A-stukken. De vergadering begint met de A-stukken en daarna komen de B-stukken. Over de B-stukken kan worden ingesproken.

Ontvangen worden als Gast van de Raad

Politiek is leuker als u weet hoe het werkt! Wilt u een VIP-behandeling? Geef u dan op als gast van de raad. Voor de vergadering wordt u ontvangen door burgemeester Bijl, een aantal raadsleden en de griffie. Raadsleden vertellen over het werk van de raad en geven uitleg over de vergadering en de onderwerpen die op de agenda staan.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor spreektijd, een keer Gast van de Raad zijn of een nieuw onderwerp inbrengen? Bel naar de griffie of stuur een bericht via het contactformulier.