26-04-2024 — 

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Harald Bergmann in de foyer van het Theater aan de Schie aan 14 Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit. Dertien personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één tot tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hieronder een overzicht van de benoemingen in alfabetische volgorde.

Groepsfoto van burgemeester Bergmann met alle gedecoreerden.

De heer Van Asseldonk (Hein) (69)

De heer Van Asseldonk heeft een uitmuntende en decennialange staat van dienst. Sinds eind jaren 70 zet hij zich vrijwillig in voor de samenleving. Met name gericht op het onderwijs, maar ook op diverse andere terreinen zoals de politiek. Meest recent is  zijn inzet in de Raad van Toezicht van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Een professionele onderwijsorganisatie die al ruim 149 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Ook verricht hij al sinds 2004 vrijwilligerswerk bij de Snickers - de Bruijn Stichting. De stichting steunt en bevordert educatieve, charitatieve en medische instellingen en objecten ten behoeve van jeugdige personen om redenen van educatieve, charitatieve en medische redenen.

Ook is hij vanaf de oprichting in december 2011 tot aan zijn afscheid in mei 2022 intensief betrokken geweest bij Voion in zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. Hij heeft hierbij gedurende de hele periode met veel toewijding de rol van secretaris én penningmeester vervuld. 

Lokaal is hij betrokken bij de VVD, waarvan hij onder andere voorzitter is geweest, en is hij lid en inmiddels voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Frankelandgroep. Ook beroepsmatig deed hij veel meer dan vanuit zijn functie mag worden verwacht, onder andere als vicevoorzitter van de VO-raad, een vereniging van scholen. 
 
De heer Van Asseldonk wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw Clausen – Krommenhoek (Hanke) (71)

Mevrouw Clausen is een bevlogen vrijwilliger met een hart van goud. Ze wordt gezien als een bijzonder betrokken actieve duizendpoot voor wie nooit iets te veel is. Al sinds 1966 zet zij zich onbaatzuchtig in voor verschillende activiteiten die zich uitstrekken over een breed gebied in de Schiedamse gemeenschap.

Tot op heden zet zij zich in voor eenzaamheidsbestrijding in zorggroep Frankeland. Door individuele bezoekjes te brengen aan de bewoners, met hen te wandelen of samen een kopje koffie te drinken en een luisterend oor te bieden draagt ze bij aan het welzijn van de bewoners van het verzorgingstehuis. Ook is ze vrijwilliger bij het serviceteam van Seniorenvereniging Soos Blauwhuis, waar zij onder andere veel mensen helpt met het invullen van formulieren/belasting en zorgtoeslagen en tevens bijdraagt aan een succesvol verloop van de diverse activiteiten van de Soos. Ook is ze raadsondersteuner/opvolger bij de Partij van de Arbeid in Schiedam.

Mevrouw Clausen-Krommenhoek wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 

De heer Collignon (Leon) (47)

De heer Collignon is in 1993 als vrijwilliger in het Schiedamse Beatrixpark begonnen met excursies en natuureducatie vanuit de Heemtuin. Na jaren van teloorgang van het park vond decorandus als betrokken burger dat het park meer positiviteit nodig had. Daarom heeft hij het initiatief genomen om de Vrienden van het Beatrixpark op te richten. Dat is een groep van vrijwilligers die de gemeente adviseert en informeert en die verschillende activiteiten in het park organiseert. 

De heer Collignon is enorm betrokken bij kinderen, maar zet zich specifiek in voor kinderen in achterstandsituaties. Hij is een bevlogen vrijwilliger en een zeer betrokken burger van Schiedam. Vandaar ook dat hij stichting Kinderspel heeft opgericht met het doel om kinderen die zorg nodig hebben te ondersteunen. Jarenlang heeft hij kinderactiviteiten in het AZC in Rotterdam verzorgd. Ook is de heer Collignon de initiatiefnemer van het huttendorp in Gouda-Oost. Al 15 jaar lang speelt hij een belangrijke rol bij dit grote kinderfestijn.

De heer Collignon wordt, met zijn tomeloze energie en inzet voor al deze activiteiten, gezien en bijzonder gewaardeerd als de drijvende kracht.

De heer Collignon wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Mevrouw Dingler (Miranda) (57)

Mevrouw Dingler is een bevlogen vrijwilliger die al in 1996 met haar vrijwilligerswerk is begonnen als barvrouw bij het Maasboulevardfeest in Schiedam. Inmiddels is decoranda de drijvende kracht achter een breed palet aan activiteiten in Schiedam-Zuid. Van Koningsdag, Halloween, Hof van Zuid tot aan de (activiteitencommissie van de) Bewoners Vereniging Schiedam-Zuid. 

Schiedam-Zuid is een hechte wijk. Er spelen ook echter ook problemen. De bevordering van en het in stand houden van de sociale cohesie zijn essentieel om een goede wijk te behouden. Daar zorgt decoranda mede met haar activiteiten voor. Mensen zien en spreken elkaar er meer door en voelen zich betrokken bij hun buurt.

Decoranda wordt gezien als iemand die nooit nee zegt en voor wie werkelijk niets te veel is. Veel Schiedammers weten inmiddels dat zij altijd een beroep op haar kunnen doen. Een andere gave van haar is dat zij ook anderen weet te enthousiasmeren om zich ook als vrijwilliger in te zetten.

Mevrouw Dingler wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer Van Giezen (Theo) (76)

In eerste instantie bekleedde de heer Van Giezen een enkele vrijwillige functie. Maar sinds 1991 richt hij zich op meerdere maatschappelijke velden. Met zijn werk voor onder meer het onderwijsveld, vluchtelingenwelzijn en de cultuurhistorische sector van Schiedam is hij een uithangbord voor de organisaties waarvoor hij actief is.

Daarbij worden dankzij zijn inzet veel activiteiten ontplooid. Bijvoorbeeld rondom de vereniging Vrienden van het Jenevermuseum waarvan hij mede-oprichter is. Ook is hij bijvoorbeeld lid van het Adviesforum van Woonplus. Tevens is hij gids op de fluisterboten van Schiedam en actief bij Rotary De Veste.

De heer Van Giezen is een bekend gezicht in de stad vanwege de diversiteit van zijn vrijwillige werkzaamheden. Hij staat bekend als een bescheiden man, maar is wel iemand die dingen voor elkaar krijgt.

De heer Van Giezen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer De Jong (Cock) (75)

De heer De Jong heeft gedurende zijn werkzame leven als Hoofd Automatisering bij de Nederlandse Hartstichting zijn kennis op automatiseringsgebied al vrijwillig aangewend binnen de politie. Vanaf 2009 tot 2012 deed hij dat voor de politie-eenheid Midden-West Brabant. Zijn voornaamste taak bestond uit het ondersteunen van de wijkagent t.b.v. automatisering. Vanaf 2012 zet hij zich in bij de politie-eenheid Rotterdam.

Met zijn ervaring als (voormalig) Hoofd Automatisering heeft hij met zijn kennis en kunde op onschatbare waarde bijgedragen aan een professionele werkwijze van de politie. In 2013 ging decorandus met pensioen, maar is zijn taak bij de politie wel blijven uitvoeren. 

Daarnaast is hij sinds 1998 tot heden presentator bij ZOS Radio, de ziekenomroep van Schiedam. Al 25 jaar lang presenteert hij om de twee weken op zaterdag een programma, waarvoor hij ook de redactie doet.

De heer De Jong heeft in de periode 2005 tot en met 2016 vrijwillig de functie van trainer bekleed, zowel in verenigingsverband bij voetbalverenigingen in de regio als voor de KNVB, de overkoepelende voetbalbond.

Ook is decorandus actief in de Schiedamse politiek. Op dit moment is hij raadslid voor het Algemeen Ouderen Verbond (A.O.V.).

De heer De Jong wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


Mevrouw Kalkhoven (Anneke) (67)

Al sinds 2007 is mevrouw Kalkhoven een bijzonder betrokken inwoner van de Schiedamse wijk Groenoord. Zij zet zich sinds dat jaar vele uren per week in voor haar buurt en haar medebewoners. 

Als bestuurslid van zowel een bewoners- als een huurdersbelangenvereniging is zij een gedreven bewoner met veel kennis en een uitgebreid netwerk. Daardoor krijgt zij veel zaken voor elkaar. Dit geldt ook voor de wijkoverleggen waar zij aan deelneemt. Bij deze gelegenheden is zij tevens gesprekspartner van woningstichting Woonplus. Zij heeft goed zicht op wat er in de wijk speelt en denkt daarbij mee in oplossingen.

Ook zet decoranda zich sinds 2015 in als organisator van het Zomerfeest Groenoord en heeft ze in 2017 een activiteitenclub voor kinderen uit Groenoord opgezet. Dit zorgt ervoor dat bewoners betrokken blijven bij hun wijk en dat kinderen zich niet vervelen.
Al met al dus een dame die de wijk waarin ze woont in haar hart heeft gesloten en die zich hier onbaatzuchtig voor inzet.

Mevrouw Kalkhoven wordt genoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Lansbergen (Henk) (72)

De heer Lansbergen is sinds 1980 bij Voetbal- en Cricketvereniging RKSV Excelsior'20 in Schiedam te vinden. Als organisator van (familie)toernooien, jeugdleider en als penningmeester, waar zijn jarenlange en tomeloze inzet tot een financieel gezonde club heeft geleid. 

Sinds ruim tien jaar en tot op heden is decorandus een bijzonder actief én graag gezien lid van de onderhoudsploeg. Dagelijks is hij op de club om allerhande activiteiten uit te voeren, waardoor e.e.a. op rolletjes loopt. De heer Lansbergen wordt door velen gezien als een zeer betrouwbare vrijwilliger, een vrijwilliger van onschatbare waarde. 

Mede dankzij zijn inzet is Excelsior '20 nog altijd een zeer bekende amateurclub in Nederland en de regio in het bijzonder.

De heer Lansbergen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

De heer Melchers (Guus) (68)

Gedurende zijn werkzame leven (hij ging met pensioen in 2020) heeft de heer Melchers zich altijd beziggehouden met financiële zaken. Het is niet vreemd te zien dat hij zich ook bij vele organisaties en stichtingen vrijwillig heeft ingezet op financieel vlak. 

Bij diverse instanties is hij actief geweest als penningmeester, bijvoorbeeld bij het Wennekerpand. Hij zorgde ervoor dat er een goede financiële huishouding was, zodat de instellingen of stichtingen goed konden functioneren. 

Maar hij bekommert (of bekommerde) zich niet alleen om de financiële plaatjes. Hij is ook sociaal betrokken als begeleider. Hij was voor een periode van 22 jaar begeleider Zomerkamp bij Klubhuis Zuid. En bij zorginstelling Frankeland is bij sinds 2018 actief, eveneens als begeleider. Op die manier zorgt hij ervoor dat het welzijn van de inwoners van het verzorgingstehuis beter wordt. Hij biedt hen de nodige afleiding en zorgt voor een luisterend oor.

De heer Melchers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


De heer Middendorp (Aad) (84)

Sinds 1996 (toentertijd bij buurthuis de Blauwe Brug van Stichting Welzijn Schiedam) én tot op de dag van vandaag (en inmiddels op de respectabele leeftijd van 84 jaar) is de heer Middendorp een zeer betrokken vrijwilliger met een hart van goud. 

Hij neemt al jaren alle technische en alle verdere zaken die opgepakt moeten worden voor wijkhuis Oost en Nieuwland in Schiedam voor zijn rekening. Dat zijn twee belangrijke ontmoetingspunten in Schiedamse wijken, welke ook veel activiteiten organiseren. Het is belangrijk dat de onderkomens goed functioneren. De heer Middendorp zorgt daar mede voor.

Ook was de heer Middendorp tot 2017 actief betrokken bij de Voedselbank. Als chauffeur hield hij zich bezig met het verspreiden van de voedselpakketten naar de verschillende locaties van de voedselbank en tevens deelde hij de voedselpakketten aan de cliënten uit. Zodoende kunnen mensen met onvoldoende inkomen toch gebruikmaken van beschikbaar gestelde voedselpakketten.

De heer Middendorp wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Schoneveld (Joop) (75)

De heer Schoneveld is als vrijwilliger bij de Frankelandgroep al actief vanaf 2007 voor een aanzienlijk aantal uren per week.

Decorandus wordt bijzonder gewaardeerd en is een attente, vriendelijke en zachtaardige man, die behalve zijn vaste wekelijkse activiteiten in Frankeland altijd direct bereid is om te helpen als men een beroep op hem doet om iets anders op te pakken. 

Zo houdt hij zich al jaren bezig met allerlei logistieke zaken, met activiteitenbegeleiding en biedt hij een brede ondersteuning bij alle voorkomende taken bij de verzorging. Ook is hij een betrokken en geliefde begeleider bij drie verschillende wandelgroepen. Daardoor zorgt hij er onder andere voor dat de bewoners van de verzorgingshuizen contact met de samenleving houden. Ook zorgt hij voor een (geestelijk) verzetje. 

De heer Schoneveld wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


Mevrouw Spruit (Marja) (77)

Mevrouw Spruit is sinds de jaren 90 betrokken bij de maatschappij. Zij zet zich op verschillende gebieden in voor haar mede-Schiedammers. Haar betrokkenheid naar de Schiedammers vertaalde zich in haar inzet voor de emancipatie- en de participatieraad. 

Decoranda zet zich met name al tientallen jaren in voor de wijk Nieuwland. Eerst werd het als 'krachtwijk' betiteld, heden vormt Nieuwland een van de 20 door het Ministerie van BZK aangewezen kwetsbare focusgebieden in Nederland waar een integrale gebiedsaanpak voor leefbaarheid en veiligheid nodig is. Ondanks die status zijn er de laatste decennia wel veel verbeteringen doorgevoerd. Decoranda draagt daar ook aan bij door de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. 

Zij heeft ook veel betekend in het realiseren van veel nieuwbouw in Nieuwland. Daardoor gaat de wijk zienderogen vooruit. Het zijn ook die initiatieven die houvast bieden om het geld van het ministerie toegekend te krijgen en om de aanpak voort te zetten. Daar heeft mevrouw Spruit zeker een rol in gespeeld.

Mevrouw Spruit wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


De heer De Vette (Cor) (71) 

De heer De Vette zet zich al vele jaren in voor de (kerkelijke) gemeenschap(pen) van Schiedam e.o. Maar door zijn werk bij het diaconaat reikt zijn inzet verder dan alleen de parochie(s). Hij heeft jarenlang als voorzitter/bestuurslid een bijdrage geleverd aan het ondersteunen van armlastigen in Schiedam e.o. Ook is hij (als voorzitter van het zgn. Platform Diaconie en Pastoraat) betrokken bij het onderhouden van contacten met andere kerken en instellingen op het gebied diaconie en pastoraat. Zoals de zorg voor ouderen (organiseren van ouderensoos, ziekenbezoek, cursussen e.d.) en aandacht schenken aan eenzamen in de samenleving. 

Ook draagt hij, door bijvoorbeeld de ouderensoos, bij aan het tegengaan van vereenzaming onder ouderen. Daarnaast zorgt hij met pastorale acties, waaronder de jaarlijkse Vastenactie, dat gelden worden opgehaald voor zowel lokale projecten als projecten in Derde Wereld.

Decorandus zet ook zijn technische kunde in ten behoeve van de samenleving. Mede door zijn inbreng in de bouwgroep is het in 2018/2019 totaal gerenoveerde pand De Werf een voorbeeld van technisch vernuft geworden. Hij heeft enorm veel werk verricht bij het opknappen van het gebouw dat thans voldoet aan alle eisen van duurzaamheid zoals zonnepanelen, vloerverwarming en klimaatbeheersing. Maar als bestuurslid zorgt hij er ook nog eens voor dat er diverse activiteiten in het gebouw plaatsvinden, iets wat door de bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Ook zet de heer De Vette zich via de stichting Stadstuinieren in voor de Voedselbank in Schiedam.

De heer De Vette wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 


De heer Van de Water (Jan) (77)

De heer Van de Water zet zich op verschillende vlakken in voor de samenleving. Met zijn bestuursfunctie bij Parochiële Caritas Instelling (PCI), verbonden aan Jacobus en Martinus parochie Schiedam Kethel (toen nog niet verbonden aan parochie De Goede Herder) heeft hij zich ingezet voor hulpverzoeken van particulieren en organisaties die een financieel duwtje in de rug konden gebruiken. Als voorzitter/penningmeester zorgde hij er bovendien voor dat de PCI die financiën kón bieden. Ook in de functie van penningmeester bij Regionale Caritas Instelling Rijnmond was hij verantwoordelijk voor de financiën.

Bij parochie De Goede Herder in Schiedam is hij al ruim 5 jaar lid/secretaris van het Platform Diaconie en Pastoraat. Hij heeft zitting in diverse werkgroepen die het leven van vele parochianen veraangenamen. Bijvoorbeeld door het bieden van hulp op geestelijk, fysiek of financieel vlak. Daarnaast worden er door het Jacobusgilde (waar decorandus lid van is) veel activiteiten georganiseerd door parochianen, voor parochianen en andere belangstellenden uit de buurt. De tweejaarlijkse boekenmarkt is daar zo’n voorbeeld van. Maar ook het organiseren van activiteiten zoals muziek, film en lezingen staan op de agenda.

Ook muzikaal heeft decorandus zijn steentje bijgedragen. Bij de muziekvereniging Sint Radboud was hij jaren actief als secretaris met alle bijkomende activiteiten. Sint Radboud is een bekende vereniging in Schiedam die veel activiteiten in de stad muzikaal kleur geeft.

De heer Van de Water wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.