De gemeente Schiedam verwerkt persoonsgegevens van u als burger. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken en verplichtingen. Ook is dit nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gemeente Schiedam heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en doen dat in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens is er een privacyverklaring opgesteld. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Wij vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en verzoeken u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verwerkingsverantwoordelijke

In de gemeente Schiedam zijn het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Of alleen de burgemeester als het om de openbare orde gaat. Dit betekent dat het college bepaalt wat er met de gegevens gebeurt. Verwerking gebeurt op basis van AVG-grondslagen.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

De gemeente Schiedam voert diverse taken uit voor haar inwoners en kan daarvoor gegevens verwerken. Wij mogen deze persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. In de AVG zijn kaders opgenomen wanneer gegevens verwerkt worden.

De grondslagen zijn:

 1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen die de gemeente Schiedam uitvoert (bijvoorbeeld om u goed te kunnen informeren over aanvragen en/of wijzigingen)
 2. Het vervullen van taken van algemeen belang of openbaar gezag (bijvoorbeeld bij bestrijding van overlast) 
 3. Uitvoeren van of het sluiten van een overeenkomst tussen uzelf en de gemeente Schiedam (bijvoorbeeld een dienstverleningsovereenkomst)
 4. Vitaal belang van de burger (bijvoorbeeld wanneer een bezoeker zich in een acute noodsituatie bevindt en er direct gehandeld moet worden) 
 5. Gerechtvaardigde belang (bijvoorbeeld de inspanningen die we verrichten om persoonsgegevens te beschermen) 
 6. Toestemming (bijvoorbeeld toestemming om nieuwsbrieven te versturen en klanttevredenheidsonderzoeken) 
 7. Wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek. Om de dienstverlening aan te kunnen laten sluiten op de wensen en behoeften van de burgers doen we onderzoek. De gegevens worden geanonimiseerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Schiedam verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Als u in de gemeente Schiedam woont, leggen wij onder meer uw naam, geboortedatum en adresgegevens vast in de Basisregistratie Personen (BRP).

Als u een dienst of product bij ons wilt aanvragen, contact met ons opneemt, onze website bezoekt of een bezoek brengt aan ons stadskantoor, hebben wij veelal uw contactgegevens nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw e-mailadres of telefoonnummer. Deze persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens 

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de gemeente Schiedam soms ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Gezondheidsgegevens, geloofsovertuiging en politieke voorkeur zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens, terwijl financiële gegevens een voorbeeld van gevoelige persoonsgegevens zijn. Voor het verwerken van bijzondere en gevoelige persoonsgegevens gelden extra strikte wettelijke regels. Ook voor taken zoals fraudebestrijding en handhaving van de openbare orde kan de gemeente Schiedam gebruik maken van bijzondere persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal ontvangen wij de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning of bij het invullen van een contactformulier. Daarnaast is in de wet geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) of andere landelijke informatiesystemen. Soms ontvangen wij ook persoonsgegevens van andere partijen of wisselen wij deze gegevens met hen uit. De gemeente Schiedam gaat op een vertrouwelijke manier met deze gegevens om.

Bewaartermijn

De gemeente Schiedam bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Afhankelijk van de werkprocessen kunnen er verschillende bewaartermijnen zijn. Zo blijft een omgevingsvergunning voor bouwen voor altijd bewaard, maar worden camerabeelden na vier weken vernietigd. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht.

Delen met derden

De gemeente Schiedam verstrekt uw gegevens alleen aan derden als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze taken. Bij andere partijen kunt u denken aan overheidsorganisaties die ook (wettelijke) taken hebben om uw gegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan het UWV, de Belastingdienst of aan het Openbaar Ministerie. In sommige gevallen gaat het ook om private partijen, zoals een leverancier van ICT-oplossingen.

Op het moment dat persoonsgegevens met andere partijen worden uitgewisseld, maken we daar heldere afspraken over. Denk hierbij aan afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken worden altijd vastgelegd in een overeenkomst die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Wanneer wij persoonsgegevens uitwisselen met derde partijen die deze gegevens nodig hebben, sluiten wij verwerkersovereenkomsten af. Dit om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en goed beveiligd zijn. De gemeente Schiedam blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Toegangscontroles tot computersystemen
 • De beveiligde opslag van gegevens op servers binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER)
 • Het beperken van de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben toegang tot deze gegevens

Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en voldoen aan de beveiligingsnormen zoals vastgesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Uw rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende heeft u op basis van de AVG verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u worden verwekt (recht op inzage) 
 • U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of aan te vullen indien deze niet correct of onvolledig zijn (recht op rectificatie)
 • U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden)
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, als de verwerking op grond van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang plaatsvindt (recht op bezwaar)
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming is gebeurd, dan kunt u deze toestemming altijd ook weer intrekken (recht om toestemming in te trekken)

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een online verzoek (DigiD) indienen.

Wilt u liever geen gebruik maken van het online formulier? Dan kunt u het verzoek ook overhandigen bij de balie in het gemeentehuis (Stadserf 1). Neem hiervoor telefonisch contact op met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 010. Wij vragen u wel om een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen. Dit is nodig om uw identiteit op een zorgvuldige manier vast te kunnen stellen. Een kopie van één van deze legitimatiebewijzen accepteren wij om veiligheidsredenen niet.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening.

Binnen een maand zal de gemeente laten weten wat er met het ingediende verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als uw verzoek wat ingewikkelder is, kan deze termijn nog worden verlengd. Deze termijn kan maximaal met twee maanden worden verlengd. Mocht dit het geval zijn dan nemen wij persoonlijk contact met u op. Het uitoefenen van uw rechten is in principe kosteloos. 

Deze rechten gelden niet voor de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u iets laten veranderen in de basisregistratie? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken.

Beeldgebruik

Wij maken gebruik van foto's en video's om te communiceren over onze stad. We vinden het belangrijk om op een menselijke, begrijpelijke en toegankelijke manier te communiceren. Wij vinden de privacy van mensen hierbij heel erg belangrijk. Daarom hebben we ook een aantal richtlijnen opgesteld. Meer informatie over beeldgebruik en privacy leest u hier.

Camerahandhaving kentekens Hoogstraat

Bestuurders van vrachtwagens, bestelwagens, personenauto's, motorfietsen en brom- of snorfietsen mogen alleen tussen 07.00 uur en 11.00 uur en tussen 17.30 uur en 19.00 uur laden en lossen in de Hoogstraat. Vanaf 13 maart 2023 registeren vier camera's in de Hoogstraat en een deel van het Broersveld kentekens van voertuigen die door de straat rijden op momenten dat dit niet is toegestaan. De gemeente gaat zorgvuldig om met deze (kenteken)gegevens. Bevoegde BOA's (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) bekijken deze beelden in een beveiligde omgeving en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Gegevens van voertuigen (foto's en kenteken), die tijdens de venstertijden de Hoogstraat inrijden, worden direct verwijderd. Bij een overtreding slaat de gemeente de foto, het kenteken, het tijdstip en de locatie van de overtreding wel op. Ook dit doen we in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. In deze aparte privacyverklaring leest u hier meer over. Wilt u meer informatie over camerahandhaving in de Hoogstraat? Klik dan op deze link.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Schiedam heeft een onafhankelijke Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze functionaris houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van uw persoonsgegevens. Binnen de gemeente Schiedam is de heer H. de Waal werkzaam als Functionaris voor Gegevensbescherming. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan is het goed om contact op te nemen via het contactformulier. Probeer deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe wij als gemeente met persoonsgegevens omgaan? Deze informatie vindt u in ons privacybeleid.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over hoe de gemeente Schiedam omgaat met uw persoonsgegevens of over uw rechten? Neem dan contact op via het contactformulier en probeer die zo volledig mogelijk in te vullen.

Klachten

Bent u niet tevreden over het handelen van de gemeente bij het omgaan met uw privacy of het verwerken van uw persoonsgegevens? Of vindt u dat de gemeente uw persoonsgegevens ten onrechte heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Schiedam via de procedure voor klachtbehandeling. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op deze pagina

Natuurlijk staan we graag voor u klaar wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van wetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. Klik op de link voor meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens.

N.B. Deze rechten gelden niet voor de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u iets laten veranderen in de basisregistratie? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2024. Deze privacyverklaring kan te allen tijde door de gemeente worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij adviseren u dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen treden direct in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn.