Wanneer is een verhuurdersvergunning nodig?

Wanneer een verhuurder, of de huurders van een pand, de regels niet naleven, hebben veel mensen daar last van. De verhuurder, de huurders, omwonenden maar vooral ook de buurt. Dit zorg ervoor dat het minder prettig wonen en leven is. Zeker in de kwetsbare wijken van Schiedam. 

Om overtredingen en de woonoverlast tegen te gaan, kunnen wij als gemeente bepalen dat er een vergunning moet worden aangevraagd om een pand te verhuren. Dit heet de verhuurdersvergunning. De regels hierover staan in afdeling 10C van de Algemene Plaatselijke Verordening van Schiedam (APV).

Van een verhuurdersvergunning is geen sprake als de regels worden nageleefd. Bovendien komt het de verhuurbaarheid en de waarde van  het pand ten goede, omdat de leefbaarheid van het gebied behouden blijft. Zo zorgen we er samen voor dat Schiedam  een aantrekkelijke stad blijft om te wonen, werken en recreëren. 

Aanwijzingsprocedure

Als Toezicht en Handhaving of de politie merkt dat de regels structureel worden overtreden, overwegen wij een verhuurdersvergunning. We hebben als gemeente de mogelijkheid om eerst andere bestuurlijke maatregelen te nemen om de overtredingen te laten stoppen. Zo kan een verhuurder een een boete krijgen als er bijvoorbeeld sprake is van overbewoning of illegale kamerverhuur. Ook kan een pand voor een periode gesloten worden bij het aantreffen van bijvoorbeeld drugs of illegale prostitutie. Dit zijn overtredingen waar de omgeving veel overlast van kan hebben.

Als de genomen maatregelen niet het gewenste effect hebben, dan volgt het besluit dat er een verhuurdersvergunning nodig is om pand(en) te verhuren. Een verhuurder kan hiertegen in bezwaar te gaan.

Aanvraagprocedure

Voordat de verhuurdersvergunning wordt afgegeven, wordt de volgende procedure gevolgd;

Toetsing

Zodra de aanvraag is ingediend, bekijken wij of we de vergunning ook echt verleend gaat worden. De manier waarop een pand verhuurd wordt,  mag er niet toe leiden dat:

  • huurders worden benadeeld of uitgebuit;
  • de leefbaarheid in de buurt onder druk staat;
  • het welzijn van huurders/gebruikers onder druk staat;
  • er strafbare feiten plaatsvinden.

Daarnaast doen we onderzoek naar de achtergrond van de verhuurder. We toetsen of sprake is van slecht levensgedrag en we voeren een Bibob-onderzoek uit. Dit betekent dat we bekijken of er een gevaar is dat de verhuurder  de verhuurdersvergunning gaat gebruiken om strafbare feiten te plegen.

Vergunning verleend, geweigerd of ingetrokken?

Als uit de toetsing geen overtredingen blijken,  verlenen wij een vergunning. Als blijkt dat er wel overtredingen zijn, wordt de vergunning geweigerd.  Weigeren of intrekken van een vergunning, gebeurt alleen wanneer blijkt dat  de verhuurder de regels niet naleeft. Bij een weigering is er geen vergunning en kunnen de voorwaarden dus ook niet worden overtreden.

Pand, wijk, gebied

Wij kunnen ervoor kiezen om één pand of om alle panden van  een verhuurder aan te wijzen. Ook kunnen wij een straat, een wijk of een branche aanwijzen. Dit beslissen wij per geval.

Bemiddeling

Ook personen of partijen die bemiddelen tussen huurders en verhuurders kunnen worden verplicht een verhuurdersvergunning aan te vragen. De regels zijn hetzelfde als voor de eigenaren van de panden.

Vragen

Heeft u vragen over de verhuurdersvergunning, een aanvraag of iets anders? Neem dan contact op met het Interventieteam woonoverlast van de gemeente Schiedam via 14010 of het contactformulier.