Snippergroen is een klein stukje groen dat direct grenst aan een woningperceel en geen functie meer heeft voor de openbare ruimte. Bent u eigenaar van een woning in Schiedam dan kunt u deze stukjes gemeentegrond in eigendom of in erfpacht krijgen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de afdeling Vastgoed, Grondbeleid & ondersteuning, team Snippergroen van de gemeente Schiedam. Hier leest u meer over de voorwaarden, kosten en het indienen en beoordelen van zo'n verzoek.

Snippergroen?

De Gemeente Schiedam hecht veel waarde aan het openbaar groen in de stad. Het openbaar groen levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en uitstraling van onze stad. Alleen reststroken groen die geen openbare functie meer hebben, kunnen worden uitgegeven als snippergroen. Verzoeken om een deel van het trottoir, stuk openbaar groen of een speelveld te krijgen, worden afgewezen. Deze stroken grond kunnen namelijk niet worden aangemerkt als snippergroen.  

Voorwaarden voor vaststelling snippergroen:

 • De strook grond kan worden aangemerkt als restgroen (groen dat geen openbare functie meer heeft).
 • De strook groen is gerelateerd aan het aangrenzende hoofdperceel met woonbestemming.
 • De strook groen is in omvang en gebruik ondergeschikt aan het hoofdperceel.
 • De strook groen is maximaal 75 m2  groot, uitzonderingen daargelaten.
 • De aanvrager is eigenaar of erfpachter van het gerelateerde hoofdperceel.

Voorwaarden gronduitgifte snippergroen

Als is vastgesteld dat sprake is van snippergroen, wordt de aanvraag getoetst op de aanwezigheid van openbare nutsvoorzieningen, beheerstechnische bezwaren, verkeerstechnische en ruimtelijke bezwaren. De grond kan niet worden verkregen in eigendom of erfpacht wanneer; 

 • in de grond kabels & leidingen liggen waarvoor geen opstalrecht kan worden gevestigd;
 • de verkeersveiligheid in gevaar komt;
 • er sprake is van beheerstechnische bezwaren;
 • uitgifte van de grond in strijd is met het ruimtelijk beleid of ruimtelijke ontwikkelingen;
 • door uitgifte versnippering ontstaat (tenzij gebruik kan worden gemaakt van een hardheidsclausule);
 • andere strategische belangen van de gemeente die aan de uitgifte van de grond in de weg staan.

Verzoek indienen

Wilt u graag een stukje snippergroen verkrijgen dan kunt een verzoek indienen door middel van het contactformulier. AIs het u niet lukt om de aanvraag online in te dienen, kan dit ook per post naar de gemeente Schiedam.

Stuur hierbij de volgende informatie en documenten mee:

 • Waarom wil u deze strook grond verkrijgen?
 • Hoe wilt u deze strook grond gaan gebruiken?
 • Wat voor soort erfafscheiding?
 • Omschrijving van de situatie. Dit kunt u doen door het meesturen van een tekening/foto van uw woning en de strook grond die u wenst te verkrijgen.  

Kosten

Er moet betaald worden om eigenaar te worden van snippergroen. De prijs verschilt per gronduitgifte.

 • Kopen: In 2024 betaalt u per vierkante meter een grondprijs van €175,00 per vierkante meter. Dit is exclusief kosten koper en belastingen.
 • Erfpacht: U betaalt per jaar een canon van 4.1% van de grondwaarde (grondprijs x aantal m2). Dit is exclusief kosten koper en belastingen. Bij een verkrijging in erfpacht of eigendom moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals de notariskosten, kadasterkosten en de overdrachtsbelasting. In bijzondere gevallen kan maatwerk worden geboden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Grondzaken en Vastgoed via het contactformulier.