Heeft u door een planologische maatregel schade opgelopen, zoals inkomensdaling of waardedaling van uw woning? Dan kunt u voor deze planschade misschien een schadevergoeding krijgen. Dit kan op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Voorbeelden van een planologische maatregel zijn:

  • Een wijziging van het bestemmingsplan, een beheersverordening of een provinciaal of Rijksinpassingsplan
  • Een omgevingsvergunning (op grond van artikel 2.1 eerste lid onder c, van de Wabo)

Een onafhankelijk adviseur onderzoekt of u door een nieuw bestemmingsplan of omgevingsvergunning in een planologisch nadeligere situatie bent gekomen. Zo kan bijvoorbeeld door een nieuw bestemmingsplan de waarde van uw woning verminderen.

Voorwaarden

U kunt alleen schade vergoed krijgen wanneer:

  • U schade heeft geleden in de vorm van inkomensdaling of waardedaling van uw woning
  • U die schade niet kon voorzien toen u de woning kocht
  • De schade niet al op andere wijze is vergoed
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel
  • U de aanvraag indient binnen vijf jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden

Meer weten?

Lees meer informatie over wanneer u recht heeft op een schadevergoeding op de website van de Rijksoverheid. Bekijk de voorwaarden in de Verordening procedure voor advisering tegemoetkoming in planschade van de gemeente Schiedam.

Berekening schadebedrag

Het schadebedrag wordt berekend volgens de situatie van vlak voor het moment dat de schade is ontstaan. Deze zogenaamde ‘planvergelijking’ vergelijkt de bouw- en gebruiksmogelijkheden die bestonden op grond van de oude planologische regelingen met de mogelijkheden volgens het nieuwe bestemmingsplan. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan schakelt de gemeente een onafhankelijk en deskundig planschadeadviseur of planschade taxateur in. Deze persoon maakt de planvergelijking vervolgens definitief. Ook stelt deze deskundige het eventuele schadebedrag vast.

Eigen risico

Niet alle schade wordt vergoed. Valt de schade binnen het normale maatschappelijke risico? Dan zijn de kosten voor eigen rekening. Kosten voor eigen rekening zijn in ieder geval:

  • 2% van de inkomensderving, of:
  • 2% van de waardevermindering van de onroerende zaak

Kosten

Let op! U betaalt voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 300. Dit geld krijgt u terug als u de schadevergoeding krijgt toegekend. U vraagt de schadevergoeding digitaal aan.