Een groot deel van Schiedam is gebouwd op veengrond. Hierdoor verzakken straten, tuinen, bijgebouwen en leidingen. Eens in de zoveel tijd wordt de wijk opgehoogd. Zowel de gemeente als u als bewoner krijgt hiermee te maken. Als de gemeente uw wijk ophoogt, is dat meteen een goede gelegenheid om de openbaar gebied aan te pakken. Bij het ophogen proberen we maatregelen te treffen die de toekomstige verzakking verminderen. Voor een goed resultaat is uw medewerking als eigenaar/ bewoner van belang.

Wie is waar verantwoordelijk voor?

Gemeente
Bij een grootschalige ophoging zorgt de gemeente voor het ophogen van het openbaar gebied. We zorgen voor de straten, parkeerterreinen, fiets- en voetpaden, speelplekken, verlichting, afvalinzameling, straatmeubilair zoals bankjes en het groen. Als het nodig is, repareren of vervangen we het riool. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door een of meer aannemers. Werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen worden uitgevoerd door de nutsbedrijven (elektriciteit, gas, water en telecom). De nutsbedrijven informeren u wanneer zij werkzaamheden uitvoeren en of zij hiervoor in uw tuin/ woning moeten zijn. Deze werkzaamheden voert de aannemer van de nutsbedrijven uit. 

Eigenaren en bewoners
De gemeente werkt alleen in het openbaar gebied. Eigenaren van woningen, zowel op eigen grond als erfpacht, zijn zelf verantwoordelijk voor het ophogen van de tuin en kruipruimte. Denk hierbij ook aan de kruipruimte van uw bijgebouw in de tuin (schuur of berging). Ook is de huiseigenaar verantwoordelijk voor de op uw perceel gelegen leidingen(en) van het riool. Heeft u een huurwoning? Raadpleeg uw huurcontract en neem contact op met uw verhuurder.

Wanneer moet ik ophogen?

Uw tuin of terrein kunt u het beste ophogen vóór of tegelijkertijd met de gemeentelijke werkzaamheden. U kunt hiervoor een aannemer inschakelen of het zelf doen. Beplantingen, afrasteringen, bloembakken, tuinhuisjes, enzovoorts kunnen het werk aan de openbare weg belemmeren. Wij vragen u om alles tijdelijk weg te halen. Dit geldt uiteraard niet voor vaste constructies zoals gemetselde of betonnen muren op uw eigen terrein. Hoe groter de ophoging in uw straat is, des te meer ruimte nodig is.

Ophogen kruipruimte

De kruipruimte is de ruimte onder de woning en of bijgebouw. Vaak zijn hier enkele kabels en leidingen te vinden. De minimale diepte is ongeveer 60 cm. De bodem van de ruimte bestaat uit zand en grond waarop de woning is gebouwd. Een kruipruimte heeft dus geen gebouwde vloer met als gevolg dat de bodem net als uw tuin zakt. Wanneer de bodem van de kruipruimte zo is verzakt dat hij lager ligt dan het grondwaterpeil, staat er grondwater in de ruimte. Water in de kruipruimte kan een nadelig effect hebben op uw energieverbruik en op vochtgevoelige bouwmaterialen. We adviseren u uw kruipruimte dan op te hogen. Staat er geen water in uw kruipruimte dan is het toch noodzakelijk om te bekijken of het nodig is uw de kruipruimte op te hogen. Als gevolg van een verzakte kruipruimte kan uitspoeling aan de buitenzijde van de woning ontstaan. Hierdoor kan de grond instorten en een gevaarlijk gat ontstaan. Het ophogen van de kruipruimte kunt u zelf doen of u kunt een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Voor het ophogen kunt u verschillende materialen gebruiken. Hoe zwaarder het materiaal, hoe sneller de grond opnieuw verzakt.

Huisaansluiting van het riool

Voor een goede werking van het riool kan de gemeente besluiten het riool terug te leggen op de oorspronkelijke aanleghoogte. U kunt dan een verzoek krijgen om de huisaansluiting van het riool op uw grondgebied ook op te hogen naar de oorspronkelijke aanleghoogte. Op de plek waar de rioolbuis uw woning verlaat, adviseren wij een hulpstuk te gebruiken dat flexibel genoeg is om de toekomstige verzakkingen in uw tuin op te vangen. Door de klimaatveranderingen regent het meer en vooral heviger. Om te zorgen dat het riool niet overstroomt worden afvalwater en regenwater gescheiden. In de straat zorgt de gemeente hiervoor. Bij uw woning kunt u dat zelf regelen door het regenwater van het dak apart aan te bieden van het rioolwater. Feitelijk zorgt u ervoor dat uw dakgoot en uw rioolaansluiting apart naar het riool gaan. Daarmee zorgen we er samen voor dat de stad leefbaar blijft. Om kosten te besparen, kunt u samen met uw buren (of zelfs de hele buurt) een aannemer het werk laten doen. Vlak voor of tijdens de uitvoering van de gemeentelijke werkzaamheden aan het riool kunt u de afvoer van de dakgoot los laten maken van uw rioolhuisaansluiting. En als een aparte pijp op het gemeentelijke regenwaterriool laten aansluiten door uw aannemer.

Bomen en planten in uw tuin

Als u planten en bomen in uw tuin wilt behouden, is het nodig de werkzaamheden in het juiste jaargetijde uit te voeren. Een kapvergunning kan nodig zijn wanneer u een boom op eigen terrein wilt kappen. Dit is afhankelijk van de grootte van de boom en de afstand tot de gevel. Dit kunt u nagaan op de website van het Omgevingsloket.

Schiedam Waterklaar

De gevolgen van de klimaatverandering zijn per wijk anders. Als inwoner kunt u op verschillende manieren aan de slag in uw eigen omgeving. Maatregelen en tips om in uw eigen tuin en omgeving te veel of te weinig water te voorkomen, leest u op Schiedam Waterklaar.

Tot slot, hoe ontstaat een inrichtingsplan?

Het proces naar een inrichtingsplan is per project verschillend. De grote onderdelen komen altijd aan bod:

  • Wensen/ ideeën ophalen bij bewoners in de wijk
  • Klankbordgroep samenstellen
  • Met klankbordgroep, ingenieursbureau en ontwerper kijken naar de aandachtspunten vanuit de wijk en de gemeente
  • Voorlopig plan presenteren aan de gehele wijk
  • Vaststellen van het inrichtingsplan
  • Technische uitwerken van het inrichtingsplan
  • Aanbesteden, we kiezen een aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden
  • Uitvoeren van de werkzaamheden door de aannemer
  • Evaluatie/ afronding project

Afhankelijk van de mogelijkheden proberen we naast de fysieke ontmoetingsmomenten ook online te werken. We werken hybride aan een project: interactieve kaarten, overleg via Microsoft Teams, enquêtes, huis aan huis brieven en meedenken op locatie (speelplekken). In het voortraject informeert de gemeente u. Zodra de aannemer het werk gaat uitvoeren, informeert de aannemer u.