De wijken Nieuwland en Oost vormen samen één van de kwetsbare gebieden die zijn aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2021 heeft het Rijk steun toegezegd voor een integrale wijkaanpak in de twee wijken. Deze steun komt uit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.